Onderzoek Bomen

> Herinrichting > Bomen

Op verzoek van gemeente Schouwen-Duiveland is onderzoek gedaan naar de kwaliteit en het vooruitzicht in levensduur van de bomen aan de Oude Haven te Zierikzee. Dit onderzoek is uitgevoerd door Boomexpert Arbor Consultancy. 

Boomexpert Arbor Consultancy maakt onderdeel uit van het bouwteam om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de bomen rondom de Oude Haven.

Bovendien hebben zij onafhankelijk advies uitgebracht aan de hand van de eerste aanbeveling uit het rapport van de TU Delft. In het verleden zijn verschillende onderzoeken en analyses ten aanzien van de bomen aan de Oude Haven uitgevoerd. Arbor consultancy was nog niet eerder betrokken en kan de gemeente onafhankelijk adviseren.

Het behouden of vervangen van bomen is van een aantal factoren afhankelijk: de conditie van de bomen, de levensverwachting, de uitvoeringsmethodiek voor de restauratie van de kademuren en de aanstaande herinrichting van het gebied rondom de Oude Haven. 

Arbor Consultancy heeft de vitaliteit, kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen onderzocht en daar een rapport voor opgesteld. Middels dit rapport wordt ook advies gegeven over: 

  • mogelijkheden duurzaam behoud en levensverwachting bomen bij restauratie van de kademuren;
  • mogelijkheden duurzaam behoud bomen door verbeteren van de leefomstandigheden gekoppeld aan levensverwachting;
  • randvoorwaarden nieuwe aanplant binnen de huidige bomenrij aan zowel de noord- als zuidzijde van de Oude Haven;
  • randvoorwaarden nieuw aan te planten bomenrij aan zowel de noord- als zuidzijde van de Oude Haven.

Het rooien van de bomen of het behouden van de bomen aan de Oude Haven maakt niet langer onderdeel uit van de uitvoeringsmethodiek, te weten sec het restaureren van de kademuren. De bomen vormen op dit moment geen belemmering voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden.

De boombelasting is overigens meegenomen in de berekeningen in de meest ongunstige situatie. 

De herinrichting van de Oude Haven (maaiveld) wordt gezien als fase twee en vindt op een later moment plaats. Op het moment dat we starten met herinrichting van de Oude haven starten we een participatietraject op met omwonenden en betrokken ondernemers. De uitkomst van het rapport van Arbor Consultancy maakt onderdeel van uit van de keuzes die in het participatietraject worden gemaakt. De klankbordgroep wordt voor fase twee uitgebreid met inwoners en ondernemers. 

Rapportage Onderzoek Linden Oude Haven