Bijeenkomsten

> Restauratie > Bijeenkomsten


Hieronder een overzicht van diverse bijeenkomsten:


 

Bijeenkomst klankbordgroep Oude Haven 21 maart 2024

Op 21 maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarvoor uitgenodigd de bewonerscommissie, bestuur van stichting Museumhaven en de heren Bijlsma en Van Uffelen zijn uitgenodigd.

Door de voorzitter, de heer Geluk en wethouder Canters werd de huidige stand van zaken toegelicht. 

Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Verslag klankbordgroep Oude Haven, 21 maart 2024
 

Excursie Muur van Altena (Vlissingen)

Op vrijdag 2 juni bezocht een deel van de klankbordgroep de restauratie van de muur van Altena in Vlissingen. De firma Leenhouts restaureert deze muur in opdracht van het waterschap Scheldestromen op het ritme van het getijde.

De werkzaamheden aan deze muur en omstandigheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden die plaats gaan vinden aan de Oude Haven nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen.

Directeur Frans van den Hemel, projectleider Dennis Kerckhaert en uitvoerder Marcel van Rooijen gaven een rondleiding en uitleg over de wijze van restauratie. Ook beantwoordden zij vragen over het gebruikte voegmortel en vervaardigen van ‘passende’ nieuwe bakstenen voor de plaatsen van kapotte of verdwenen exemplaren.

Bekijk de foto's

Afstemmingsoverleg klankbordgroep 19 april 2023

Op 19 april heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de bewonerscommissie en het bestuur van de Stichting Museumhaven. Dit overleg vond plaats onder leiding van de heer Geluk.

Tijdens het overleg is een presentatie gegeven over alle onderzoeken die hebben plaatsgevonden, de conclusies uit deze onderzoeken en de uiteindelijke voorgestelde uitvoeringsmethodiek.

Dit houdt in dat het metsel- en voegwerk hersteld wordt volgens de uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Dit komt neer op zo veel mogelijk bestaand werk te laten zitten, dus niet vernieuwen, ten behoeve van esthetische verbetering. Ook bouwsporen (lees bijvoorbeeld eerdere afmeting stenen) laat men zo veel mogelijk zitten of vervangen door dezelfde maat stenen.

Tevens heeft een presentatie plaatsgevonden over de monitoring en het schadeprotocol.

Van dit overleg is een verslag gemaakt.

Verslag afstemmingsoverleg klankbordgroep

Afstemmingsoverleg klankbordgroep

Op 14 december 2022 heeft er een afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de bewonerscommissie en het bestuur van de Stichting Museumhaven. Dit overleg vond plaats onder leiding van de heer Geluk. We kijken terug op een goed overleg met alle partijen.

Tijdens dit overleg heeft een presentatie plaatsgevonden over het geohydrologisch onderzoek en rapport door Crux. Bouwrisk gaf een presentatie over het risicomanagement en de stappen die gezet worden. 

De civieltechnisch adviseur van de gemeente, MUC, stelde zich voor en gaf een toelichting op de rol die zij hebben bij de totstandkoming van het definitieve ontwerp.

Het rapport van de TU Delft is het uitgangspunt voor het ontwerp en de onderzoeken die nu nog plaatsvinden. Deze komen voort uit de aanbevelingen in dit rapport. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een uitvoeringsmethodiek uitgewerkt. 

Van dit overleg is een verslag gemaakt; ook zijn de presentaties van Crux, Bouwrisk en MUC voor u beschikbaar. 

Verslag

Presentatie CRUX 141222

Presentatie Bouwrisk 141222

Presentatie MUC 141222

Bezoek wethouder Canters

Na de installatie van het nieuwe college op 8 juni 2022, heeft ook een wijziging van de portefeuilles plaatsgevonden. Dat betekent dat wethouder Hanno Canters nu verantwoordelijk is voor het project Oude Haven. Hanno Canters is met bewoners rond de Oude Haven in gesprek gegaan over wat iedereen belangrijk vindt om rekening mee te houden. Op maandag 31 oktober, dinsdag 1 november en woensdag 2 november tussen 16.30 uur en 19.00 uur is aangebeld voor een kort gesprek.

Drie avonden bleken niet voldoende om bij alle adressen aan te bellen; bovendien waren op sommige adressen de bewoners niet thuis. Dat is de reden waarom we nog een aantal data hebben gepland voor deze bezoeken: maandag 14 november en woensdag 16 november tussen 16.30 uur en 19.00 uur.

Alle adressen waar op één van deze avonden niemand aanwezig was of het bezoek niet gelegen kwam, hebben een brief van ons ontvangen om zelf een afspraak te kunnen maken.

Hanno Canters: ‘Ik kijk terug op prettige en zinvolle gesprekken; ik bedank u voor de tijd die voor ons is vrijgemaakt.’ We zijn gastvrij ontvangen. U deelde uw zorgen over uw (monumentale) panden met ons. Af en toe kregen we ook te horen ‘wanneer we nu eens zouden gaan beginnen’. Kortom het was prettig om u persoonlijk te spreken. En over de voortgang van het project informeren we u binnenkort verder.

Tijdens het gesprek hebben wij een vragenlijst doorgenomen en hebben bewoners ons wellicht van aanvullende informatie voorzien. Deze informatie hebben wij op een formulier genoteerd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegeven informatie om. Wij hebben zogenaamde pseudonimisering toegepast. Dat betekent dat het formulier niet tot een woning of naar een individueel persoon is terug te herleiden.

De paraaf op het formulier is bedoeld om aan te kunnen tonen dat het gesprek ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en de bewoner zich akkoord verklaart met de inhoud die hebben genoteerd.

Bewoners die aangegeven hebben een kopie van het formulier te willen ontvangen, hebben deze inmiddels in de brievenbus aangetroffen.

Vragenlijst