Groen

> Restauratie > Groen


In het rapport van de TU Delft staat “dat het restaureren van de kademuren in de visie van de gemeente los staat van de vraag omtrent het behouden of vervangen van de bomen”. De TU Delft heeft in haar rapport ook geen advies gegeven over de restlevensduur van de bomen.

De TU Delft heeft twee aanbevelingen gedaan ten aanzien van de bomen:

  • De gemeente wordt geadviseerd om de (uitvoerings-) technische en financiële consequenties van het behouden van de bomen aan de zuidzijde te onderzoeken en inzichtelijk te maken.
  • Indien besloten wordt de bomen te handhaven wordt aanbevolen een boomexpert toe te voegen aan het bouwteam.

Inmiddels is boomexpert Arbor Consultancy toegevoegd aan het bouwteam om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de bomen rondom de Oude Haven. Wij vinden dat een belangrijke toevoeging ondanks dat de vraag over het behoud van de bomen nog niet is beantwoord. Deze vraag kan pas worden beantwoord aan de hand van de onderzoeken die nog worden uitgevoerd.

Wij hebben opdracht gegeven aan Arbor consultancy om een onafhankelijk advies uit te brengen aan de hand van de eerste aanbeveling uit het rapport van de TU Delft. In het verleden zijn verschillende onderzoeken en analyses ten aanzien van de bomen aan de Oude Haven uitgevoerd. Arbor consultancy was nog niet eerder betrokken en kan de gemeente dus ook onafhankelijk adviseren.

Het behouden of vervangen van bomen is van een aantal factoren afhankelijk. Hierbij moet gedacht worden aan de conditie van de bomen, de levensverwachting, de uitvoeringsmethodiek voor de restauratie van de kademuren en de aanstaande herinrichting van het gebied rondom de Oude Haven. 

Arbor Consultancy zal medio maart de vitaliteit, kwaliteit en toekomstverwachting van de bomen onderzoeken. Daarnaast gaan zij ons adviseren over:

  • Mogelijkheden duurzaam behoud en levensverwachting bomen bij restauratie van de kademuren;
  • Mogelijkheden duurzaam behoud bomen door verbeteren van de leefomstandigheden gekoppeld aan levensverwachting;
  • Randvoorwaarden nieuwe aanplant binnen de huidige bomenrij aan zowel de noord- als zuidzijde van de Oude Haven;
  • Randvoorwaarden nieuw aan te planten bomenrij aan zowel de noord- als zuidzijde van de Oude Haven.

Als de toekomstkansen voor de bomen en de te verwachten effecten van de projecten, restauratie en herinrichting goed in beeld zijn, dan kan een weloverwogen besluit worden genomen over het al dan niet handhaven van de bomen zoals de TU Delft in haar aanbeveling stelt.

Er is in de loop der tijd al onderzoek uitgevoerd naar onder andere de conditie van de bomen, naar de levensverwachting en verplantbaarheid.

Offerte en advies Nationale Bomenbank

Rapport Terra Nostra