Onderzoeken

> Restauratie > Onderzoeken


Duikonderzoek

In verband met de lokale omstandigheden tijdens de uitvoering van de proefsleuven aan de landzijde is niet zo diep gegraven dat de (houten)paalfunderingen bloot gelegd zijn. Wel is de houtenkesp aangetroffen waar de kademuur op steunt. Omdat we de (houten)paalfunderingen niet hebben kunnen benaderen kiezen we ervoor om vanuit de haven met behulp van een gespecialiseerd duikbedrijf de (houten)paalfunderingen alsnog te benaderen het doel hiervan is om zo goed als mogelijk inzicht te krijgen in de bestaande situatie van de funderingen van de kademuren.

Er hebben inmiddels twee duikinspecties plaatsgevonden in de maanden februari en maart 2023. Het doel was het benaderen van de (houten) paalfunderingen en inzicht verkrijgen in de bestaande situatie van de kademuren. De duikinspecties zijn uitgevoerd door Qceas, een gespecialiseerd duikbedrijf in de maritieme en civiele sector.

De voornaamste conclusie is dat er geen houten palen danwel paalfundering is aangetroffen aan de noord- en zuidzijde van de Oude Haven. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er wel houten palen staan onder de kopse kant van de Oude Haven (Kraanplein) en betonnen palen onder het eerder vernieuwde deel aan zuidzijde nabij de witte brug.

Het bouwteam verwerkt deze conclusies in de rekenmodellen en maakt de effecten daarvan inzichtelijk.

Tevens zijn tijdens de duikinspecties bodemmonsters genomen ter hoogte van de onderzijde van de kademuur. Deze bodemmonsters worden ook onderzocht in het laboratorium van Inpijn-Blokpoel. Zodoende kan een vergelijking worden gemaakt ten aanzien van het geotechnisch onderzoek dat aan de landzijde heeft plaatsgevonden.

Rapportage duikinspectie

     

  

Geohydrologisch onderzoek

De gemeenteraad heeft op 1 juli 2021 het besluit genomen om gedurende de periode van 4 seizoenen (12 maanden) een geohydrologisch onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is uitgevoerd door CRUX, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geotechniek, geohydrologie en bodem. Bij dit onderzoek zijn de bodemopbouw en waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart gebracht. Het onderzoek geeft inzicht in de waterstanden. Hiermee kunnen we onderbouwd richtwaarden voor de waterstanden ten behoeve van de berekening voor het definitieve ontwerp aangeven. Denk hierbij aan de grondwaterstanden en de stijghoogten van het grondwater in de directe omgeving van de Oude Haven en de panden.

rapport CRUX

Kernboringen metselwerk

In september 2022 is op aanwijzing van een metselwerkspecialist door middel van boringen een onderzoek uitgevoerd naar het metselwerk. Dit is een uitbreiding van een eerder onderzoek dat al in 2019 heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de aanbevelingen van de TU Delft, is nogmaals kritisch gekeken naar het constructieve aspect waarbij schade aan het metselwerk als Rijksmonument, zo veel mogelijk moet worden beperkt. De boringen geven meer inzicht in de constructieve samenhang van het bakstenen metselwerk. Adviesbureau Vekemans Metselwerk Specialisten heeft de boringen uitgevoerd.

De beproeving van de uitgeboorde kernen vond plaats in samenwerking met de Sectie Applied Mechanics in het laboratorium van de TU Delft. Dit onderzoek vond gelijktijdig plaats met onderzoek naar metselwerk van kademuren in Amsterdam. Op die manier vindt ook kennisuitwisseling plaats.

    

Geotechnisch grondonderzoek

In september 2022 heeft ook een aanvullend grondonderzoek plaatsgevonden rond de gehele Oude Haven. We hebben dit onderzoek uit laten voeren door Inpijn-Blokpoel. Er zijn verschillende grondmonsters genomen die in laboratorium van Inpijn-Blokpoel beproefd zijn. Het is belangrijk om een geactualiseerd beeld te verkrijgen van de sterkteeigenschappen, samenstelling en opbouw van de ondergrond. Dit zijn belangrijke aspecten om de gehanteerde parameters in het definitieve ontwerp te verifiëren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gaat hierbij om een aanvulling op een eerder onderzoek, uitgevoerd door Van der Straaten, omdat we over actuele informatie willen beschikken voor uitvoering van werkzaamheden.

Rapport geotechnisch onderzoek

Proefsleuven

In 2019 is een aantal proefsleuven rond de Oude Haven gemaakt om inzicht te krijgen in de geometrie (staat en de opbouw) van de constructie van de kademuren. Op basis van de bevindingen tijdens de aanvullend uitgevoerde kernboringen, heeft Adviesbureau Vekemans Metselwerk Specialisten geadviseerd om een nader onderzoek met proefsleuven uit te voeren. Het nadere onderzoek naar de kwaliteit van het bakstenen metselwerk (kernboringen), heeft uitgewezen dat er grote verschillen zitten in de kwaliteit en daarmee waarschijnlijk ook de doorsnede van de kademuren. Wij hebben het advies van Vekemans Metselwerk Specialisten overgenomen om een aantal aanvullende proefsleuven te graven en de geometrie en kwaliteit van het bakstenen metselwerk goed vast te leggen. Zodoende kan de geometrische modellering van de kademuren goed in de rekenmodellen worden ingevoerd. Daarnaast kunnen op basis van het nadere materiaalonderzoek van de kernboringen dat door de TU Delft is uitgevoerd, ook de juiste parameters worden ingevoerd in de berekeningen voor het definitieve ontwerp.